NASZA OFERTA

Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm

KLIENCI INDYWIDUALNI

Powyższa oferta obejmuje:
- Mapy do celów projektowych
- Mapy do celów prawnych
- Wytyczenia
- Pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci uzbrojenia
- Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
- Wznowienia znaków granicznych
- Ustalenia granic
- Aktualizacje danych dla celów podatkowych

Kompleksowa obsługa geodezyjna w procesie budowlanym:
- Mapa do celów projektowych
- Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego
- Wytyczenie
- Inwentaryzacja powykonawcza
- Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do wniosku o zakończenie budowy

FIRMY

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych:
- Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego
- Pomiary realizacyjne
- Pomiary przemieszczeń i odkształceń
- Pomiary objętości mas ziemnych
- Pomiary inwentaryzacyjne
- Obmiary geodezyjne dla celów rozliczeniowych w trakcie budowy
- Dokumentacja geodezyjna z inwentaryzacji powykonawczej do wniosku o zakończenie budowy

Kompleksowa obsługa geodezyjna w procesie projektowania:
- Mapy do celów projektowych
- Podziały i rozgraniczenia
- Numeryczny model terenu (DTM)
- Pomiary inwentaryzacyjne istniejących urządzeń uzbrojenia terenu
- Profile

Pomiary przemieszczeń i odkształceń:
- Pomiary i bilansowanie mas ziemnych oraz wszelkich składowisk materiałów
- Pomiary geometrii i odkształceń:
+ Budowli wieżowych
+ Kominów
+ Suwnic
+ Szybów windowych
+ Linii energetycznych

Pomiary specjalne:
- Pomiar dna zbiorników wodnych
- Skaning laserowy
- Ortofotomapy
- Numeryczny model terenu oraz pokrycia terenu
- Wszelkie opracowania geodezyjne na specjalne zamówienie klienta

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Każda inwestycja nie może się rozpocząć bez udziału geodety, a mapa do celów projektowych stanowi podstawowy dokument, bez którego projektant nie przystąpi do swojej pracy. Rzetelnie i dobrze przygotowana mapa wraz z sporządzonym na niej projektem zagospodarowania terenu pozwoli uniknąć po rozpoczęciu budowy nieprzewidzianych "niespodzianek" w terenie.

WYTYCZENIE

Pierwszy na budowie zawsze pojawia się geodeta, a bez jego wytyczenia żadna budowa nie może się rozpocząć. To właśnie geodeta opracowuje projekt i przygotowuje dane do wyniesienia w terenie, a następnie markuje w terenie położenie projektowanych elementów.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek zinwentaryzowania i naniesienia na zasoby budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu. Geodeta przeprowadza w terenie niezbędne pomiary i sporządza odpowiednią dokumentację geodezyjną. Należy pamiętać, iż rzetelnie wykonana inwentaryzacja pozwoli uniknąć w przyszłości problemów np. z odnalezieniem sieci uzbrojenia podziemnego związanego z naprawą usterki bądź też uszkodzenia sieci w związku z błędnym umieszczeniem jej na mapach państwowego zasobu w trakcie prac budowlanych.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

Niektóre budowle i urządzenia takie jak: kominy, wieże, maszty, suwnice, mosty, wymagają okresowych pomiarów geometrii. Pomiary takie wykonane przy użyciu nowoczesnego sprzętu i technologii pomiarowych pozwalają na precyzyjne wyznaczenie geometrii badanych obiektów, dzięki czemu można zoptymalizować pracę urządzeń, a także odpowiednio wcześnie wychwycić deformacje obiektów co może w przyszłości zapobiec katastrofie budowlanej.

PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA

Podziału, scalenia lub rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić tylko geodeta uprawniony. Procesy te muszą być przeprowadzone z należytą starannością oraz dokładnością w oparcie o wszystkie dostępne materiały archiwalne dotyczące położenia danej nieruchomości. Geodeta w miarę możliwości rozstrzyga spory graniczne, a ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej. Należy również pamiętać, iż obowiązek ochrony znaków granicznych zastabilizowanych przez geodetę spoczywa na właścicielu nieruchomości.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?